top of page

Kişisel verilerin korunması neden gereklidir?

Güncelleme tarihi: 21 Haz 2021

Kişisel Verilerin Korunması ihtiyacı, Anayasamızda;

IV. Özel hayatın gizliliği ve korunması

A. Özel hayatın gizliliği

MADDE 20- Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. (Mülga cümle: 3/10/2001-4709/5 md.)

(Değişik: 3/10/2001-4709/5 md.) Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/2 md.) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.


maddesi ile güvence altına alınmış olup;


4.7.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6698 sayılı kanun ile hayatımıza daha fazla girmiştir.


Dünyada gelişen teknoloji, artan veri ve veri transferi ile birlikte, veri hırsızlığı ve verinin kötü amaçla kullanımı da artmış olup, verilerin korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.


Kişisel verilerin ihlali, kişisel verisi ihlal edilen gerçek kişiler için, prestij kaybı, para kaybı, zaman kaybı, maddi ve manevi zarar gibi birçok kayba neden olabilir.


Kişisel veriyi ihlal eden veya koruyamayan tüzel kişilere, yüksek idari para cezaları uygulanmakta olup, gerçek kişiler içinde Türk Ceza Kanununda hapis cezaları mevcuttur.


9 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page